eyesofsoul Nowe nadchodzi każdego dnia!

Temat: Stażysta czy kontraktowy?
Przepis art.9a, ust.3 KN wprowadza możliwość zatrudnienia w szkole osób posiadających co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy na stanowisku nauczyciela kontraktowego, z pominięciem stanowiska nauczyciela stażysty, warunkiem jest posiadanie znaczącego dorobku zawodowego. Przepisy KN w tym przypadku nie określają zasad oceny, ani tego kto jej dokonuje. Wydaje się bezsporne, że oceny tej dokonać powinien organ zatrudniający czyli dyrektor szkoły, zaś przy ocenie powinien kierować się kryteriami maksymalnie obiektywnymi-staż pracy, rodzajami zajmowanych stanowisk, ilością i tematyka publikacji itp. Znając życie i analizując twój dorobek zawodowy to muszę niestety jednoznacznie stwierdzić, że nie jest on znaczący! Musisz to jasno sobie uświadomić nie masz szans na uzyskanie od razu stopnia nauczyciela kontraktowego, zaczniesz najprawdopodobniej normalnie odbywać staż. Nie napisałam Ci niestety nic pocieszającego ale...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2674Temat: Awans na mianowanego
Nauczyciel kontraktowy składa wniosek do organu prowadzącego szkołę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku, nauczyciel ponownie odbywa staż w pełnym wymiarze. Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca - otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku i podwyżkę wynagrodzenia od 1.09. Nauczyciele, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4086


Temat: Awans na mianowanego
Art. 9d. 7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. (...) W przypadku niedotrzymania...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4086


Temat: Jak powinna wyglądać teczka nauczyciela kontraktowego?
... szkoleniu, gdzie pani mówiła, że komisji daje się jedynie dokumenty wymienione w KN i sprawozdanie a dyrektor udzielając pozytywnej oceny dorobku swoim podpisem potwierdza wszystko co jest w sprawozdaniu. Może ktoś...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=6920


Temat: Sprawozdanie---->egzamin na dyplomowanego
KN: Art 9d.7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego ... danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. 3a. Nauczycielom, ... nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku." - przeszeregowanie w wynagrodzeniu masz odpowiednio: od 1 września lub od 1 stycznia
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2014


Temat: egzamin na kontraktowego
Anita, po złożeniu sprawozdania czekasz na ocenę dorobku zawodowego, którą dyrektor pisze na podstawie Twojego sprawozdania, opinii opiekuna i Rady Rodziców. Po otrzymaniu tejże oceny, dostajesz jeszcze komplet dokumentów, które składasz razem z wnioskiem o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego. I czekasz na informację zwrotną (na piśmie oczywiście) o wyznaczeniu terminu rozmowy.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2402


Temat: Teczka stażysty
kserokopie, 2. akt nadania stopnia kontraktowego (w przypadku nauczyciela ubiegającego się o mianowanie) 3. zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2165


Temat: Przeniesienie stażu?
6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze - nie ma tu jednak mowy o stażyście, a więc nie możesz przerwać stażu. Pozostaje negatywna ocena dorobku zawodowego (wystawia ją dyrektor, opiekun tylko proponuje), albo brak akceptacji komisji kwalifikacyjnej. 8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami, o których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że: 1) nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie odpowiednio do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją egzaminacyjną...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2408


Temat: Czy student może uczyć języka obcego po roku 2006???
Zależy o jaki staż Ci chodzi: Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel kontraktowy; 3) nauczyciel mianowany; 4) nauczyciel dyplomowany. 2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty A więc podejmując pracę w szkole, choćby będąc jeszcze na studiach, stajesz się automatycznie nauczycielem stażystą, czyli uzyskujesz stopień nauczyciela stażysty. Jednak: Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz: 1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 1a, może zajmować osoba, która: 1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1252


Temat: wniosek kwalifikacyjny
Witam, mam pytania dotyczące awansu zawodowego. A mianowicie: czy wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego składa się do dyrektora szkoły? Drugie pytanie: gdzie składa sie wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego po pozytywnej ocenie dorobku zawodowego?
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2002


Temat: Ocena dorobku zawodowego i sprawozdanie
Witam Chciałbym zapytać Was czy mieliście taką sytuację aby Wasz opiekun stażu na nauczyciela kontraktowego wystawił Wam negatywną ocenę dorobku zawodowego? I drugie pytanie czy jest możliwe aby Dyrektor szkoły nie zaakceptował sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego? I co z dodatkowym stażem? Teoretycznie jest możliwe odbycie dodatkowego 9-miesięcznego stażu a jak to jest w praktyce? Dyrektor niechętnie pozwala na takie coś? Warunek to posiadanie minimum 9 h w nowym roku szkolnym dla danego nauczyciela. Wypowiadajcie się Drodzy Nauczyciele Pozdrawiam
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5899


Temat: Kiedy projekt oceny dorobku zawodowego..???
Jestem stażystą ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego. Złożyłam dyrekcji sprawozdanie, zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, zatwierdzony plan rozwoju i cały wymagany segregator makulatury i jakże wielkie było moje zdziwienie, gdy dyrektor oznajmił mi, że moje dokumenty nie są kompletne...bo... razem ze sprawozdaniem powinnam była złożyć projekt oceny dorobku zawodowego opiekuna stażu......Grzecznie poinformowałam szefa, że zgodnie z rozporządzeniem opiekun ma 14 dnia na złożenie takiego projektu, na co dyrektor odpowiedział, że "u nas projekt oceny składa się ze sprawozdaniem, bo tak zostało to ustalone" i on w chwili obecnej nie może...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2439


Temat: Czy ja mam rację?
Przepis nie dotyczy nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień kontraktowego zatem staż niestety przepadnie
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=467


Temat: Awans na mianowanego
Kochani może ktoś z Was wie gdzie można znaleźć "wzór" projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego? Proszę o wskazówki
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4086


Temat: Koniec stazu na dyplomowanego 31maja2008
zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego: a) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów, b) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit....
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1595


Temat: Plan rozwoju nauczyciela stażysty
Witajcie Owszem pracę możesz zacząć zawsze ( nawet na V roku studiów) i jesteś zatrudniona wtedy jako nauczyciel stażysta Karta Nauczyciela: "Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. 2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego." Ale aby rozpocząć awans musisz mieć skończone studia wyższe. Karta Nauczyciela "Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz: 1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie; 2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie." a art. 9 ust.1 pkt.1 mówi że musisz posiadać wykształcenie wyższe Karta Nauczyciela "Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 1a, może zajmować osoba, która: 1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. 1a. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie przepisów o pomocy społecznej określają te przepisy." MAM NADZIEJE ŻE...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=98


Temat: termin składania teczki
w roku uzyskania oceny za okres stazu...mianowany ubiegający się o yplomowanego ma na to 3 lata od uzyskania pozytywnej oceny za okres stazu podstawa prawna Art. 9d ust 7 KN 7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w...
Źródło: forum.wychowaniefizyczne.pl/viewtopic.php?t=272


Temat: Wydział Edukacji
Opis sprawy: Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. ... także akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - poświadczone kopie, 3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenie ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; Miejsce składania dokumentów: Wydział Edukacji Budynek nr 1,...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=244